کوتاه کننده لینک

زیپر

API توسعه دهندگان

وبسایت زیپر متصل کنید و کلیه لینکهای خود را بدون مراجعه به سایت ما به لینک کوتاه تبدیل نمایید API شما می توانید اسکریپت سایت خود را به

: API آدرس
http://zipr.ir/api.php

تصادفی

API: http://zipr.ir/api.php?url=http://bing.com/

Responce: http://zipr.ir/RJA


انتخابی

API: http://zipr.ir/api.php?url=http://google.com/&custom=G

Responce: http://zipr.ir/G